Uppföljning och rapportering

Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Slutrapportering av beviljade projekt ska göras senast ett år efter anslagsperiodens slut, via ett webbaserat formulär som nås via "Min sida".

Utvärdering
Med utvärdering avses den fördjupade bedömning av en verksamhet som ofta görs med extern specialistbedömning för att få en uppfattning av hur väl genomförd en verksamhet är. Stiftelsen genomför även projektbesök vid lärosätena för att bilda sig en uppfattning om hur olika projekt fungerar i praktiken och kan i vissa fall även låta vetenskapligt utvärdera viss verksamhet. Vad beträffar indirekta kostnader och direkta lokalkostnader kan stiftelsen på olika sätt följa upp hur utdebitering av dessa kostnader sker genom stickprovskontroller men också genom mer heltäckande undersökningar lärosätesvis.

Avrapportering
Alla projektanslag skall avrapporteras till stiftelsen senast ett år efter den i beviljningsbrevet angivna anslagsperioden. Slutrapportering sker via ett web-baserat formulär, under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida”. Slutrapporten består av tre delar:

1. Ekonomisk redovisning av beviljade medel
Den ekonomiska redovisningen skall specificera hur medlen använts i relation till den i beviljningsbrevet beviljade budgeten.

Fälten i formulären:

  • A) Total summa som använts för löner inkl. lkp
  • B) Summa som använts för poster under övriga kostnader
  • C) Summa indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
  • D) Återstående medel
  • E) Kommentar till den ekonomiska redovisningen, gällande ev. budgetavvikelser, förfrågan om omdisponering eller dylikt.

2. Populärvetenskaplig sammanfattning
Till skillnad från den i ansökan insända populärvetenskapliga projektsammanfattningen bör fokus ligga på resultat uppnådda under den beviljade anslagsperioden. Sammanfattningen med rubrik skall vara på svenska och omfatta 3000–5000 tecken (inkl. blanksteg). Vid reservationer mot publicering, vänligen kontakta kansliet.

3. Publikationsförteckning
Lista de publikationer som utgivits i relation till projektet under den beviljade anslagsperioden (max 20 000 tecken inkl. blanksteg). 

Vad händer efter att jag skickat in min slutrapport?
Slutrapporter granskas av stiftelsen och frågor om omdisponering och dylikt behandlas. Stiftelsen godkänner sedan rapporten eller tar kontakt med anslagsmottagaren vid behov. Slutrapporterna utgör en grund för stiftelsens arbete kring uppföljning och utvärdering av anslagsverksamheten. 

Fortsättningsansökan
När möjlighet finns att inkomma med en fortsättnings ansökan för ett projekt begärs en delrapport i ansökan. Vid beviljning av sådan fortsättningsansökan kommer slutrapporteringsdatum att förskjutas och en samlad slutrapport begärs efter den sammanlagda anslagsperiodens slut.