Uppföljning och rapportering

Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Slutrapportering av beviljade projekt ska göras senast ett år efter anslagsperiodens slut, via ett webbaserat formulär som nås via "Min sida".

Utvärdering
Med utvärdering avses den fördjupade bedömning av en verksamhet som ofta görs med extern specialistbedömning för att få en uppfattning av hur väl genomförd en verksamhet är. Stiftelsen genomför ibland projektbesök vid lärosätena för att bilda sig en uppfattning om hur olika projekt fungerar i praktiken och kan i vissa fall även låta vetenskapligt utvärdera viss verksamhet. Vad beträffar indirekta kostnader och direkta lokalkostnader kan stiftelsen på olika sätt följa upp hur utdebitering av dessa kostnader sker genom stickprovskontroller men också genom mer heltäckande undersökningar lärosätesvis.

Slutrapportering av projekt

 • Projekt ska slutrapporteras senast 1 år efter anslagsperiodens slut
 • Slutrapporten skickas in via ett formulär som nås genom att logga in på ”Min sida” på stiftelsens hemsida. Rapporter inskickade per mail eller post godkänns inte
 • Slutrapporten består av både en ekonomisk och en vetenskaplig del

1. Ekonomisk redovisning av beviljade medel
Specificera hur medlen har använts i relation till den beviljade budgeten som finns i beviljningsbrevet.

 1. Summa som använts för löner inkl. LKP
 2. Summa som använts för poster under övriga kostnader
 3. Summa indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
 4. Återstående medel
 5. Kommentar till den ekonomiska redovisningen, gällande ev. budgetavvikelser.

2. Vetenskaplig sammanfattning
Beskriv de resultat som uppnåtts i projektet i relation till ansökan. Sammanfattningen kan skrivas på engelska eller svenska, ska innehålla en rubrik och omfatta 3000–5000 tecken (inkl. blanksteg).

3. Publicering av resultat från projektet
Redovisa hur de resultat som genererats med hjälp av detta anslag har spridits, både inom forskarvärlden och i det vidare samhället.

 1. Referee-bedömda artiklar, publicerade eller accepterade för publicering
 2. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker
 3. Doktorander verksammma inom projektet/motsvarande. Ange disputationsår eller planerat år för disputation
 4. Manuskript
 5. Patent och licenser
 6. Andra typer av resultat från projektet, exv. mjukvaruverktyg, påverkan på policy eller praktik eller dylikt

Vad händer efter att jag skickat in min slutrapport?
Slutrapporter granskas av stiftelsen. Innan rapporten godkänns, tar stiftelsen kontakt med anslagsmottagaren vid behov. Slutrapporterna utgör en grund för stiftelsens arbete kring uppföljning och utvärdering av anslagsverksamheten. 

Stickprovskontroller
Stiftelsen gör stickprovskontroller under pågående projekt och begär då in underlag för användandet av beviljade medel.