Uppföljning och rapportering

Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Från och med anslagsomgången 2010 genomförs uppföljning med hjälp av vårt elektroniska ansökningssystem. Senast ett år efter anslagsperiodens slut, skall en slutrapport skickas in via ett webbaserat formulär.

För anslag beviljade före 2010, se information om uppföljning och rapportering här.

Utvärdering
Med utvärdering avses den fördjupade bedömning av en verksamhet som ofta, men inte alltid, görs med extern specialistbedömning för att få en uppfattning av hur väl genomförd en verksamhet är. Stiftelsen genomför även med jämna mellanrum projektbesök vid lärosätena för att bilda sig en uppfattning om hur olika projekt fungerar i praktiken och kan i vissa fall även låta vetenskapligt utvärdera viss verksamhet. Vad beträffar indirekta kostnader och direkta lokalkostnader planerar stiftelsen att på olika sätt följa upp hur utdebitering av dessa kostnader sker genom stickprovskontroller men också genom mer heltäckande undersökningar lärosätesvis.

För anslag beviljade från och med 2010
Alla projektanslag skall avrapporteras till stiftelsen senast ett år efter den i beviljningsbrevet angivna anslagsperioden. Slutrapportering sker via det elektroniska ansökningssystemet, under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida”. Tryckningsanslag redovisas genom att minst två exemplar av den tryckta publikationen insänds till stiftelsen. Inkomna publikationer noteras som godkänd slutrapport under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida”. Slutrapporten består av tre delar:

1. Ekonomisk redovisning av beviljade medel
Den ekonomiska redovisningen skall specificera hur medlen använts i relation till den i beviljningsbrevet beviljade budgeten.

Fälten i formulären:

  • A) Total summa som använts för löner inkl. lkp
  • B) Summa som använts för poster under övriga kostnader
  • C) Summa indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
  • D) Återstående medel
  • E) Kommentar till den ekonomiska redovisningen, gällande ev. budgetavvikelser, förfrågan om omdisponering eller dylikt.

2. Populärvetenskaplig sammanfattning
Till skillnad från den i ansökan insända populärvetenskapliga projektsammanfattningen bör fokus ligga på resultat uppnådda under den beviljade anslagsperioden. Sammanfattningen med rubrik skall vara på svenska och omfatta 3000–5000 tecken (inkl. blanksteg). Vid reservationer mot publicering, vänligen kontakta kansliet.

3. Publikationsförteckning
Lista de publikationer som utgivits under den beviljade anslagsperioden (max 20 000 tecken inkl. blanksteg). Listan kan även innehålla publikationer som vid tillfälle för rapportering är skickade för granskning. Eventuella monografier och antologier från projektet skickas i ett exemplar till stiftelsen.

Vad händer efter att jag skickat in min slutrapport?
Slutrapporter granskas av stiftelsen och frågor om omdisponering och dylikt behandlas. Stiftelsen godkänner sedan rapporten eller tar kontakt med anslagsmottagaren vid behov. Slutrapporterna utgör en grund för stiftelsens arbete kring uppföljning och utvärdering av anslagsverksamheten. 

Fortsättningsansökan
Vid ansökan om fortsättningsanslag för ett projekt begärs en delrapport i ansökan. Vid beviljning av sådan fortsättningsansökan kommer slutrapporteringsdatum att förskjutas och en samlad slutrapport begärs efter den sammanlagda anslagsperiodens slut.