För anslag beviljade före 2010

Alla projektanslag ska avrapporteras till stiftelsen inom den period som angivits i beviljningsbrevet. Slutrapporten skickas per mail till stiftelsen. Tryckningsanslag redovisas genom att minst två exemplar av den tryckta publikationen insänds till stiftelsen.

1. Ekonomisk redovisning av beviljade medel
Den ekonomiska redovisningen ska specificera hur medlen använts i relation till den i beviljningsbrevet beviljade budgeten.

Följande poster ska redovisas:

  • A) Total summa som använts för löner inkl. lkp
  • B) Summa som använts för poster under övriga kostnader
  • C) Summa indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
  • D) Återstående medel
  • E) Kommentar till den ekonomiska redovisningen, gällande ev. budgetavvikelser, förfrågan om omdisponering eller dylikt.

2. Populärvetenskaplig sammanfattning
I den populärvetenskapliga projektsammanfattningen bör fokus ligga på resultat uppnådda under den beviljade anslagsperioden. Sammanfattningen ska vara på svenska, innehålla en rubrik och omfatta 3000–5000 tecken (inkl. blanksteg). Vid reservationer mot publicering, vänligen kontakta kansliet.

3. Publikationsförteckning
Lista de publikationer som utgivits under den beviljade anslagsperioden (max 20 000 tecken inkl. blanksteg). Listan kan även innehålla publikationer som vid tillfälle för rapportering är skickade för granskning. Eventuella monografier och antologier från projektet skickas i ett exemplar till stiftelsen.

Vad händer efter att jag skickat in min slutrapport?
Slutrapporter granskas av stiftelsen och frågor om omdisponering och dylikt behandlas. Stiftelsen godkänner sedan rapporten eller tar kontakt med anslagsmottagaren vid behov. Slutrapporterna utgör en grund för stiftelsens arbete kring uppföljning och utvärdering av anslagsverksamheten.