Organiserad brottslighet på dagordningen

År: 2013 // Projektledare: Anita Heber // Anslagsförvaltare: Stockholms universitet // Område: Rättsvetenskap // Belopp: 3 374 848 kr

Organiserad brottslighet diskuteras allt oftare av politiker och i medier. Under 2000-talet skrev journalisterna 8000 svenska artiklar om organiserad brottslighet, en åttafaldig ökning sedan 90-talet. Detta står inte i proportion till den faktiska utvecklingen av organiserad brottslighet, som den beskrivs av forskare.

Diskussionen om ämnen som är på dagordningen påverkar lagstiftningen, människors uppfattningar om brott och deras rädsla för brott. Många har också mycket att vinna på att lyfta fram organiserad brottslighet; nyhetsvärdet ökar och fler tidningar säljs, politiker kan få ökat väljarstöd och polisen mer resurser. Trots detta har den svenska debatten om organiserad brottslighet inte studerats i någon större omfattning.

Syftet är att analysera den parlamentariska debatten respektive mediala framställningar av organiserad brottslighet i Sverige sedan 1990. Fokus ligger på interaktionen mellan dessa två arenor och att studera vilka problemformuleringar som etableras och konkurrerar med varandra samt att analysera hur dagens dominerande syn på organiserad brottslighet växt fram.

Analysen bygger på tre fallstudier som på olika sätt och under olika tidsperioder har lyft fram organiserad brottslighet. Fallen är: mc-kriget i mitten av 90-talet, trafficking i början av 00-talet och skottlossningarna i Malmö under 2011. Materialet utgörs av politiska dokument, dagspressens artiklar samt en mindre intervjustudie.