Ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen 

År: 2019 // Projektledare: Sabina Hellborg // Anslagsförvaltare: Stockholms universitet // Område: Rättsvetenskap // Belopp: 1 393 360 kr

Mobbning och kränkningar är en problematisk företeelse på arbetsplatser. Förekomsten av sådant agerande påverkar arbetsmiljön och fordrar åtgärder från arbetsgivarens sida, ofta riktade mot den eller de som utför handlingarna. Framför allt medför mobbning och kränkningar problem för den enskilde drabbade arbetstagaren, såsom psykiska besvär och ekonomiska förluster. Detta ger upphov till frågor om hur den drabbade kan gå till väga rättsligt för att få kränkningen att upphöra samt följderna av den ersatta. I dagsläget finns det ingen enhetlig reglering av mobbning och kränkningar på arbetsplatsen. Istället aktualiseras flera regelverk – med olika adressater och syften – som är sammanflätade med varandra. Detta medför ett stort antal frågor, och syftet med projektet är att belysa ansvarsproblem vid mobbning och kränkningar i arbetslivet, genom en undersökning av olika delaspekter på kränkningsproblematiken i de regelverk som aktualiseras. En övergripande fråga är vilka hänsyn som tas till de inblandade parternas – arbetsgivarens, den kränkte arbetstagarens och den kränkande arbetstagarens – intressen och hur dessa hanteras inom arbetsrättsliga frågor om omplaceringar, uppsägningar och avsked. Även ersättningsrättsliga aspekter aktualiseras, såsom den enskildes möjligheter att få kompensation för de förluster som uppstår i samband med mobbningen.