Maria Hilling

År: 2017 // Anslagsförvaltare: Lunds universitet // Område: Rättsvetenskap // Belopp: 1 742 391 kr

Min forskning

Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning

Det så kallade ATA-direktivet föreskriver implementering av en generalklausul mot skatteflykt (EU GAAR) i samtliga EU-medlemsstater senast den 31 december 2018. Målsättningen är att på detta sätt införa en miniminivå mot skatteflykt på den inre marknaden, en ambition som är direkt avhängig att direktivets generalklausul tolkas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater. Det finns flera aspekter som kan äventyra en sådan enhetlig tolkning. Framförallt är det generalklausulers samverkan med nationella skattekulturer. Den frågeställning som behandlas i detta forskningsprojekt är: Hur kan skillnader i skattekulturer påverka nationella tolkningar av den implementerade generalklausulen? I studien identifieras skillnader i skattekulturer i Danmark, Sverige och Italien. 

Projektet är av värde på flera sätt, framför allt för att det på vetenskaplig grund klargör betydelsen av regleringsteknik, tolkningsutrymme och skillnader i rättskulturer vid harmonisering av inkomstskatterätten. 

 

Mer om forskningsprojektet

After 31 December 2018, all EU Member States are under an obligation to have in force General Anti-Tax Avoidance Rules (GAARs) that correspond to the EU GAAR. The purpose of this research project is to provide timely answers to a key question: “How can differences in tax culture affect the interpretation of the EU GAAR”? This is a momentous question, as a uniform interpretation of the EU GAAR throughout the EU Member States is necessary for the achievement of its objectives: to level the playing field on income tax and limit the distortions which undermine the Internal Market. This research project will identify tax culture differences in three EU member states: Denmark, Sweden and Italy. 

Given the conclusion that coordinated actions are necessary if the tax competition in the internal market is not to be exaggerated, the EU GAAR is introduced by means of a Directive, the aim of which is to have a minimum level of protection against tax avoidance in the internal market established by the end of 2018. To the extent that differences in tax culture can affect a uniform interpretation of the EU GAAR, the question is whether the EU law remedies to secure a uniform interpretation (e.g. the preliminary ruling procedure set out in Article 267 FEUF) are able to neutralize these variations. Along with the key research question, an additional question must therefore be addressed: “What challenges exist to the aim of uniform interpretation of the EU GAAR, considering possible remedies within the EU legal system?”