Henrik Boije

Ragnar Söderbergforskare i medicin // År: 2017 //
Anslagsförvaltare: Uppsala universitet // Belopp: 8 000 000 kr

Forskning

Henrik Boije vill förstå hur ryggmärgens nervcellkretsar är organiserade för att kunna växla mellan olika former av rörelsemönster, t.ex. smyga, gå och springa. Därför studerar han en särskild grupp av nervceller, Dmrt3-neuronen, och har som modellsystem valt zebrafisk. På sikt kan forskningen bidra till att förstå vilken roll nedbrytning av nervkretsar har i traumatiska skador och degenerativa sjukdomar.

Att förstå hur nervsystemet bildas och fungerar är en komplex uppgift, men studier av mindre, väldefinierade, nervcellskretsar kan ge insikt om grundläggande frågor rörande kopplingar och signalering. Syftet med detta projekt är att förstå hur rörelsekoordination (lokomotion) organiseras i ryggradsdjur.

Det motoriska nätverket i ryggmärgen är som en metronom som genererar rytmiska signaler till musklerna och koordinerar höger/vänster-alternering vid förflyttning. Kopplingen mellan signalering i kretsen och rörelser tillåter studier som korrelerar cellers aktivitet till beteende. Förlust av Dmrt3-interneuroner resulterar i störd rytm hos hästar och möss. Tekniska framsteg har gjort zebrafisk till en unik modell där dessa cellers bildning, integrering i nätverket samt funktion kan studeras in vivo.

Dmrt3 uttrycks i ryggmärgen hos zebrafisk och preliminära data indikerar att mutanter har motoriska defekter. Genom att kombinera optogenetik och kalciumindikatorer med beteendeanalys kan vi få en bild av hur Dmrt3-cellerna signalerar, hur detta påverkar cellerna i omgivningen samt observera den resulterande effekten på djurets rörelsemönster. En hypotes är att Dmrt3-cellerna fungerar som en växellåda under acceleration.

Projektets mål är att koppla samman hur en krets bildas med hur den fungerar, både på cellulär nivå och på organismnivå. Detaljerad kunskap om nervcellskretsar är nödvändig för att bättre förstå vilken roll nedbrytning av dessa kan ha i traumatiska skador och degenerativa sjukdomar. 

My research

There is a huge gap in our understanding of how the activity of sets of neurons translates into various behaviours. Whilst the locomotor network operates as an autonomous metronome, creating a rhythmic output to muscles and coordinating left/right alteration, it is largely unknown how various locomotor speeds and synchronous/asynchronous movement patterns are orchestrated. Henrik Boije will investigate the role of a recently discovered population of spinal interneurons, found to be crucial during the transition between different locomotor patterns in horses and mice. Advancements in imaging and new genetic tools make zebrafish a unique model where the development, circuitry, and function of these interneurons can be studied in vivo.

Given the gait phenotype in mammals and the newly discovered microcircuits in zebrafish, that are engaged at different speeds, he hypothesize that these gait-interneurons act as a gearbox facilitating speed/gait transitions. Combining state-of-the-art optogenetic and calcium imaging techniques with behavioural analysis will allow him to connect neural signalling at a cellular level with the locomotor output. Henrik Boije propose to introduce a holistic view of neural networks, spanning their formation, function, and behavioural output, in order to determine how complex traits are encoded by participating neurons. Detailed knowledge of circuit functionality is required to better understand how breakdown of networks relate to traumatic injuries and degenerative diseases.

Henrik Boije – Ragnar Söderberg fellow in medicine 2017 from Ragnar Söderbergs stiftelse on Vimeo.

Selected publications

Boije H, Fard SS, Edqvist PH, Hallböök F, 2016. Horizontal cells, the odd ones out in the retina, give insights into development and disease. Front. Neuroanat. 10: 77.

Boije H, Rulands S, Dudczig S, Simons B, Harris WA, 2015. The independent probabilistic firing of transcription factors: A paradigm for clonal variability in the zebrafish retina. Dev. Cell 34: 532-543.

Boije H, Macdonald RB, Harris WA. 2014. Reconciling competence and transcriptional hierarchies with stochasticity in retinal lineages. Curr Opin Neurobiol. 27: 68-74.

Almeida A, Boije H, Chow R, He J, Tham J, Suzuki S, Harris WA, 2014. SoFa: A spectrum of fates approach to the developing zebrafish retina. Development 141: 1971-80.

Boije H, Ring H, Shirazi Fard S, Grundberg I, Nilsson M, Hallböök F, 2013. Alternative Splicing of the Chromodomain Protein Morf4l1 Pre-mRNA Has Implications on Cell Differentiation in the Developing Chicken Retina. J Mol Neurosci. 51: 615-28. 

Shirazi Fard S, Jarrin M, Boije H, Fillon V, All-Eriksson C, Hallböök F, 2013. Heterogenic final cell cycle by chicken retinal Lim1 horizontal progenitor cells leads to heteroploid cells with a remaining replicated genome. PLOS One, 8(3):e59133.

Boije H, Shirazi Fard S, Ring H, Hallböök F, 2013. Forkheadbox N4 (FoxN4) triggers context-dependent differentiation in the developing chick retina and neural tube. Differentiation, 85(1-2):11-19.

Boije H, Harun-Or-Rashid M, Lee YJ, Imsland F, Bruneau N, Vieaud A, Gourichon D, Tixier-Boichard M, Bed'hom B, Andersson L, Hallböök F, 2012. Sonic Hedgehog-signalling patterns the developing chicken comb as revealed by exploration of the pea-comb mutation. PLOS One, 7(12):e50890 

Imsland F, Feng C, Boije H, Bed'hom B, Fillon V, Dorshorst B, Rubin CJ, Liu R, Gao Y, Gu X, Wang Y, Gourichon D, Zody MC, Zecchin W, Vieaud A, Tixier-Boichard M, Hu X, Hallböök F, Li N, Andersson L, 2012. The Rose-comb Mutation in Chickens Constitutes a Structural Rearrangement Causing Both Altered Comb Morphology and Defective Sperm Motility. PLOS Genetics, 8(6):e1002775.

Lelièvre E, Lek M, Boije H, Houille L, Brajeul V, Slembrouck A, Sahel J, Matter JM, Sennlaub F, Hallbook F, Goureau O and Guillonneau X, 2011. Ptf1a/Rbpj complex inhibits ganglion cell fate and drives the specification of all horizontal cell subtypes in the chick retina. Developmental Biology, 15;358(2):296-308.