Mellan kunskap och ideologi

Svensk politik har länge haft en tradition av att låta andra aktörer än de politiska partierna medverka i policyprocesser av olika slag. Ett uttryck för denna tradition är det svenska offentliga utredningsväsendet där ideella organisationer, företag och andra berörda bjuds in för att ta aktiv del i bland annat lagstiftningsprocesser. Nära förbindelser och intim samverkan mellan staten och olika intresseorganisationer har varit en viktig del av den svenska modellen och är djupt rotad i den svenska folkrörelsetraditionen.

Över tid har specialiserad akademisk kunskap spelat en allt viktigare roll i utformningen av politik. Kunskap och expertis används också allt oftare som verktyg för att låna akademisk legitimitet till politiska och/eller ideologiska påståenden och förslag. Även om detta naturligtvis inte är något nytt har vi de senaste decennierna sett en betydande ökning av antalet policyinstitut eller ”tankesmedjor” vilka försöker påverka politiken genom att producera forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Lite tillspetsat kanske man kan uttrycka detta som en rörelse från påverkan genom breda folkrörelser vars legitimitet kommer från deras medlemsantal till påverkan genom professionella tankesmedjor vars legitimitet kommer från kunskapens akademiska trovärdighet.

För att kunna dra nytta av den akademiska legitimiteten som tankesmedjornas forskning ger dem måste de skydda sin akademiska trovärdighet vilket innebär att den ideologiska och politiska dimensionen måste hanteras med försiktighet för att inte minska legitimiteten hos den kunskap som genereras. Omvänt behöver den producerade forskningen också anpassas och förpackas för att kunna användas som ett politiskt verktyg. Vi vet dock lite om hur dessa organisationer konstruerar, förhandlar och organiserar förhållandet mellan forskning och opinionsbildning i sin verksamhet vilket avsevärt begränsar vår förståelse av deras politiska påverkan.

Vårt projekt om svenska tankesmedjor försöker besvara just dessa frågor. Projektet kommer under nästa år att påbörja en kartläggning av den svenska tankesmedjesektorn med målsättning att kunna beskriva vilka de är och vilken verksamhet de bedriver. Kartläggningen kommer sedan att ligga till grund för ett antal djupare fallstudier om hur tankesmedjor i praktiken organiserar förhållandet mellan forskning och opinionsbildning i verksamheten. Och ni kommer självklart att få följa arbetet på vår blogg!