I väntan på startskottet

Vi har officiellt inte dragit igång ännu så 2015 kommer att handla mycket om att avsluta tidigare forskningsengagemang, så att vi kan fokusera helhjärtat på projektet när det drar igång med start 2016. Samtliga deltagare i projektet har haft en avkopplande semester. Chandra blev pappa den 19 Juli, då hans son föddes, så någon riktig semester blir det väl säkert inte för hans del.

Vårterminen har minst sagt varit överväldigande. Som forskare inom vårt område (och säkert flertalet andra) så innebär arbetet till vardags att vi får tackla alltifrån enklare utredningar till mer komplicerade frågeställningar. Det är dock oftast de mer komplexa frågeställningarna  som har potential att leverera de riktigt intressanta resultaten. Vårt projekt, som avser studera kopplingen mellan makroekonomin och de biofysiska processerna som på global nivå reglerar livsmiljön på jorden, kan med råge sägas tillhöra den senare kategorin. När man ger sig i kast med ett sådant storskaligt och tidskrävande forskningsprojekt är det viktigt med en långsiktig finansiering. Vi är enormt tacksamma att Ragnar Söderbergs stiftelse valde att ta satsa på oss och tack vare deras långsiktiga engagemang så har vi nu möjligheten att fullfölja ett projekt som vi gått och funderat kring i ett antal år nu. Ska med andra ord bli kul att komma igång!

Här följer en kort uppdatering från projektdeltagarna angående vad de ägnat sig åt under våren.

För min egen del så har jag med utgångspunkt i en databas över den svenska bostadsmarknaden som erhållits via tidigare forskningsanslag, huvudsakligen ägnat mig åt empiri under våren. Ett exempel på ett projekt som tagit avstamp i detta datamaterial har varit att en studie av effekten på slutpriserna vid bostadsförsäljningar efter en reform som kallats “accepterat pris” och drevs igenom under sommaren 2011 i Stockholm stad. Accepterat prisreformen drevs igenom av en majoritet av Stockholms stads mäklarkår med syfte att komma till bukt med de lockpriser som rådde på marknaden som syftade till att attrahera så många bostadsspekulanter som möjligt. Den generella frågeställningen i projektet handlar alltså om att förstå huruvida utropspriset har någon betydelse för slutpriset i dessa typer av auktioner. Våra preliminära resultat pekar än så länge på att förändringarna i hur utropspriset sattes inte haft någon signifikant effekt på slutpriset. Svenska bostadsköpare tenderar alltså att vara mer rationella än vad psykologiska teorier som till exempel "herding behaviour" eller "anchoring" antar. Resultaten är dock preliminära och en del analysarbete kvarstår fortfarande. I övrigt så har jag under våren ägnat mig åt undervisning, arbete med ansökningar samt revideringar av tidigare skrivna artiklar som skickats iväg till olika journaler. En av dessa artiklar, som precis blivit godkänd för publikation, utgör en utveckling av den traditionella klimat-ekonomi modellen till en fler-sektors modell. Detta är av betydelse för vårat fortsatta arbete eftersom en liknande typ av modell kommer att ligga till grund för de modeller vi tänkt utveckla inom ramen för Ragnar Söderbergprojeket.

Johan har under våren jobbat med ett antal projekt tillsammans med olika medförfattare. Alla projekten studerar någon koppling mellan nationalekonomi och användning av naturresurser eller andra former av miljöpåverkan. Ett av projekten (tillsammans med Gustav) handlar om hur man bör ta hänsyn till risken för "tipping points" i klimatsystemet när man utformar klimatpolitik. För närvarande håller vi på att revidera denna artikel för tidskriften "Environmental and Resource Economics". Exempel på vad andra projekt undersöker är om internationell handel gör länder som är beroende av förnyelsebara resurser (men där användningen av dem inte är ordentligt reglerad) mer sårbara, vilken roll fossila bränslen spelar för tillväxt och i vilken utsträckning internationell handel används som ett sätt att kompensera för väderdriven variation i jordbruksproduktion.

Chandra spent the spring 2015 working on finishing two projects, and starting a third, all with researchers at different institutions, including at Beijer. In the first, along with a co-author at SIWI, he was exploring the economic implications of legal rights regimes for managing water resources, with a particular focus on the Western U.S. This project aims to understand the underlying relationship between legal allocations, economic efficiency and resource use for water, probably humanity's most important resource. In the second, he was working on exploring some implications of real-time-pricing of electricity  in Sweden, a measure that the Swedish authorities are particularly stressing upon. Finally, along with Anne-Sophie at the Beijer Institute, he was also working on exploring different methods to empirically quantify the economic effects of ecological regime shifts. In addition, Chandra was also busy with the arrival of a new family member in early summer!