Blogg
11 april 2017

Söker, söker ej

Vi har nyligen i en artikel på hemsidan gett en översikt av hur det ser ut med jämställdheten mellan kvinnor och män i våra olika ansökningsomgångar. Som vi där antyder finns många andra parametrar att också reflektera över vad gäller forskningsfinansiering. Vi nämner i det sammanhanget etnicitet. Stiftelsens mål är att finansiera forskning med högsta kvalitet oberoende av dessa parametrar, vilket ibland innebär att vi finansierar fler män än kvinnor, fler utrikesfödda än inrikes födda – och tvärtom. Sådana obalanser kan vara historiska eller uppstå i samtiden och har sina orsaker. Stiftelsen ser det som mycket viktigt att följa – och i vissa fall motverka – vissa snedfördelningar. Men strävansmålet är hela tiden högsta vetenskapliga kvalitet.

En annan dimension är lärosäten. Vi kan i årets båda utlysningar i rättsvetenskap konstatera att forskare söker från i princip alla lärosäten med rättsvetenskap som organiserat undervisnings- och forskningsämne. Men som synes av nedanstående tabell ser ansökningsfrekvensen mycket olika ut. Det lärosäte som sticker ut är Lunds universitet. Härifrån kommer många flitiga, frimodiga och kompetenta sökande – och det ger resultat. 3 anslag av 6 går i år till Lunds universitet; förra året var det 3 av 7. Tillsammans med Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har stiftelsen i år ett pilotprojekt med utlysningar av biträdande universitetslektorat, så Lund är verkligen en vinnare i årets rättsvetarfinansiering.

För övrigt är det intressant att notera att ungefär lika många kvinnor som män söker totalt sett. Vad gäller postdoktorerna, som är akademiskt yngre, är det två tredjedelar kvinnor. Så var fallet även förra året.

Kjell Blückert