Som man frågar får man svar? Den hänskjutande domstolens inflytande på EU-domstolens förhandsavgörande

År: 2017 // Projektledare: Anna Wallerman // Anslagsförvaltare: Göteborgs universitet // Område: Rättsvetenskap // Belopp: 1 592 537 kr

En domstol kan begära förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål där EU-rätt är tillämplig. EU-domstolen avgör då i en dom hur EU-rätten ska tolkas, både i det målet och i framtiden. 

Sådana förhandsavgöranden har stor betydelse för EU-rättens utveckling. Det är dock de nationella domstolarna som avgör om ett mål ska hänskjutas till EU-domstolen för förhandsavgörande, som formulerar vilka frågor EU-domstolen ska svara på, och som sätter dessa frågor i ett sammanhang. De kan också ge sin egen syn på hur frågorna bör besvaras. Förhandsavgörandeproceduren ger på så vis de nationella domstolarna en möjlighet att gå i direkt dialog med EU-domstolen. 

Projektet ska undersöka om och hur de hänskjutande domstolarna genom att begära förhandsavgörande och genom hur de utformar sina skrifter till EU-domstolen kan påverka hur EU-rätten utvecklas. Analysen kommer att visa dels om de domstolarna försöker påverka EU-domstolen, och dels om EU-domstolen faktiskt låter sig påverkas av hur den hänskjutande domstolen argumenterar och formulerar sig. 

Resultatet av projektet kommer att öka vår förståelse av EU:s rättsväsende och särskilt de nationella domstolarnas roll och betydelse. Detta kan få effekter för hur de nationella domstolarna, och de enskilda som processar vid dem, agerar i framtiden.