Senaste Nytt
20 mars 2009

Integritetspolicy

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Ragnar Söderbergs stiftelse behandlar de uppgifter som lämnas i ansökningssystemet på ADB-medium inom ramen för sin verksamhet: för att hantera och bedöma ansökningar om anslag, samla underlag till beräkningar av beslutsförslag samt för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sökanden eller anslagsförvaltare vid beviljning och utbetalning av anslag; för uppföljning av ev. beviljade anslag samt för att kvalitetssäkra verksamheten genom intern statistik, strategi- och metodutveckling.

Den information som behandlas vid skapande av konto är:

 • Person- och kontaktuppgifter (titel, namn, adress, e-postadress, födelsedatum, disputationsår, kön).
 • Den information som behandlas vid ansökan om anslag är:
 • Person- och kontaktuppgifter till dig som projektledare (titel, namn, adress, e-postadress, födelsedatum, disputationsår, kön).
 • Information om anslagsförvaltare (lärosäte, organisation, myndighet, företag). I det fall där du själv som privatperson vill förvalta anslaget, begär stiftelsen ett komplett personnummer. Stiftelsen kan komplettera lämnade uppgifter med adressuppgifter från bolagsregister eller folkbokföring för uppdatering och verifiering av lämnade uppgifter samt för att upprätthålla god registervård.
 • Beskrivning och sammanfattning av projektet, information om sökta/erhållna bidrag för samma projekt samt eventuella bilagor som du som sökande vill åberopa.
 • Budget för projektet vari du specificerar löner för projektledare och projektdeltagare (bl.a. månadslön, LKP i %, arbetstid i projektet i % per år) samt övriga kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförbarhet. Denna information används för att beräkna omkostnadspåslag för projektet samt fördelning av sökt och ev. beviljat belopp.
 • När du anger e-postadress för projektdeltagare, får dessa även möjlighet att ta del av inskickad ansökan, förutsatt att de har verifierat ett eget konto i ansökningssystemet med en matchande e-postadress.
 • Av doktorander begär stiftelsen även in yttrande från handledare.
 • Vid ansökan om fortsättningsanslag efterfrågas en delrapport av tidigare beviljat anslag.
 • Vid beviljning av anslag begär stiftelsen via ansökningssystemet in en slutrapport/redogörelse för användningen av beviljat anslag.
 • Stiftelsen kan vid behov även begära in kompletteringar eller i systemet spara kompletteringar som är nödvändiga för att behandla ansökan om anslag.
 • Stiftelsen kan även använda systemet för att sända/spara utskick angående ansökan till sökande.

Vem tar del av ansökan?
Stiftelsen lämnar ut ansökningshandlingar till medarbetare och styrelseledamöter i Ragnar Söderbergs stiftelse, beredningsgruppsledamöter och till externa sakkunniga. Handlingarna kan också lämnas ut till Torsten Söderbergs Stiftelse. Dessa skall ej lämna ansökan vidare till utomstående. En inskickad ansökan kan därutöver ses av alla projektdeltagare, förutsatt att dessa har verifierat ett eget konto i ansökningssystemet med e-postadress som matchar sådan som projektledaren angivit för deltagaren i ansökan.

Ragnar Söderbergs stiftelse publicerar information om beviljade anslag på hemsida och i årsberättelse samt i databasen SweCRIS. Informationen inbegriper projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning. Ingen annan information om den sökande kommer att publiceras utan föregående kontakt. Ansökan är inte offentlig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Ragnar Söderbergs stiftelse, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om de personuppgifter som behandlas. Stiftelserna är dock inte del av någon myndighet, lyder inte under offentlighetsprincipen och lämnar inte ut omdömen av t.ex. sakkunniga.