Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser femåriga anslag till akademiskt yngre forskare. 2016 års utlysning vänder sig till dem som avlagt doktorsexamen år 2010–2011. Konkurrensen i denna utlysning är mycket hård. För att kvalificera sig bland de högst rankade i utlysningen måste den sökande kunna uppvisa signifikanta forskningsframsteg och ha en tydlig ambition att etablera en egen, självständig forskargrupp.

For information in English, click here.

Utlysningsinformation

Ansökan
Ansökningsperiod: 20 april–18 maj 2016 (kl. 15).

Ansökan görs i stiftelsens ansökningssystem via hemsidan. För detaljerad information, se ansökningsguiden och vanliga frågor.

Kvalifikationer
Ragnar Söderbergs stiftelse vill med detta femåriga anslag stödja lovande forskare i början av sin karriär så att de får möjlighet att etablera nyskapande forskningsmiljöer och utveckla självständighet. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning. Behörig sökande ska:

 • ha avlagt doktorsexamen i perioden 2010–2011 (Vid sammanhängande period om minst 1 månads föräldraledighet, klinisk ST-och AT-tjänstgöring eller långtidssjukskrivning kan denna period utvidgas med frånvarons längd upp till maximalt två år.),
 • ha kvalificerat sig genom ytterligare forskning vid universitet, sjukhus eller företag,
 • ha förankring vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut för att där etablera sin forskning,
 • presentera en forskningsplan av högsta vetenskapliga kvalitet inom medicin.

Den sökande ska vid ansökningstillfället inte vara innehavare av ERC Starting Grant eller vara utsedd till Wallenberg Academy Fellow.

Konkurrensen i denna utlysning är mycket hård. För att kunna kvalificera sig bland de högst rankade i utlysningen måste den sökande kunna uppvisa signifikanta forskningsframsteg och ha en tydlig ambition att etablera en egen, självständig forskargrupp. 

Anslagets omfattning
Forskningsanslaget innebär finansiering i 5 år om cirka 7 miljoner kronor exkl. indirekta kostnader och lokalkostnader. Det kan omfatta följande projektrelaterade kostnader:

 • egen lön på heltid,
 • lön för annan junior forskare, doktorand eller forskningsassistent,
 • utrustnings- och driftskostnader,
 • konferensdeltagande och publicering,
 • ev. bidrag till kostnader för hemflyttning.

Indirekta kostnader finansieras i enlighet med stiftelsens policy som baseras på deltagarnas aktivitet i projektet, se policy för omkostnader.

Bedömning
Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens samt forskarens potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare.
 
Ansökningarna granskas av åtta sakkunniga professorer från olika lärosäten och ämnesområden. De arbetar först anonymt för varandra och prioriterar efter fastlagda kriterier ett antal ansökningar för vidare bedömning. Därefter sammanträder de under ledning av professor Carl-Henrik Heldin, som inte varit med i den första bedömningen. Sakkunniggruppen rangordnar cirka tio kandidater som kallas till intervju av sakkunniga i närvaro av styrelsen.  Intervjuerna hålls i centrala Stockholm den 10–11 oktober. Närvaro vid intervjun är en förutsättning för att beviljas medel.
 
Beslut
Styrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om beviljning. Sökande som beviljats anslag får ett skriftligt beviljningsbrev som innehåller villkor och anvisningar för användning och rekvisition av anslaget. Beviljade Ragnar Söderbergforskare i medicin presenteras också på stiftelsens hemsida i oktober. Avslag meddelas på ”Min sida” där ansökan gjorts och per e-post.
 
Uppföljning och rapportering
Beviljade anslag följs upp av stiftelsen genom att anslagsmottagaren skickar in en slutrapport via ett web-baserat ansökningssystem, senast ett år efter anslagsperiodens slut. Slutrapporten består av en ekonomisk och en vetenskaplig redovisning och det finns flera syften med denna. För det första upprätthålls förtroendet mellan anslagsmottagarna och stiftelsen genom att en avstämning sker vid projekttidens slut beträffande ekonomi och uppnådda forskningsresultat. Eventuella återstående medel skall återsändas till stiftelsen eller omdisponeras efter godkännande från stiftelsen. För det andra har rapporten också ett informativt syfte då den populärvetenskapliga sammanfattningen av uppnådda resultat publiceras på hemsidan. En insänd slutrapport är en förutsättning för att erhålla nya projektmedel från stiftelsen.

 

Viktiga datum 2016

 • mars Utlysningen annonseras
 • 20 april–18 maj kl. 15.00 Ansökningsperiod
 • september Slutkandidater kallas till intervju
 • 10–11 oktober Intervjuer med slutkandidater i centrala Stockholm
 • oktober Årets Ragnar Söderbergforskare i medicin presenteras
 • 17 november Event för årets Ragnar Söderbergforskare i medicin

Originella idéer

All grundforskning arbetar i ett långt perspektiv. När forskarna har snäva tidshorisonter, små och kortsiktiga anslag, osäkra anställningsförhållanden riskeras deras möjligheter att ta de djärva greppen. Yngre personer som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning bör därför få goda möjligheter att själva skapa sin forskarväg.

– Vi ger tid och pengar till dem som har originella idéer. Stiftelsen har lagt örat till den akademiska marken och lyssnat. Vi har förstått att utlysningen Ragnar Söderbergforskare i medicin svarar mot ett behov i forskarvärlden och därför fortsätter vi nu för femte året i rad med att utlysa dessa anslag. Vi har fått in många ansökningar med hög kvalitet och förväntar oss det även i år, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Anslaget ger en plattform med egen lön, ytterligare lönemedel och driftsanslag. Under projekttiden kommer anslaget att kunna nyttjas med flexibilitet beroende på hur forsknings- och finansieringsbilden förändras. Dialog med och återkoppling till stiftelsen ser vi som positivt.