Ledning av kulturell mångfald

Mångfaldsbegreppet inbegriper idag många aspekter så som kön, etnicitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning och kroppslig funktion. Forskningsprojektet avser att studera vad som faktiskt händer i organisationer som aktivt försöker utveckla ett ledarskap för kulturell mångfald. Med etnografiska metoder undersöks hur medarbetare och chefer hanterar kulturell mångfald i det praktiska vardagsarbetet. Studien fokuserar även på medarbetarnas syn och förväntningar på frågor som rör kulturell mångfald och därmed utforskas huruvida kulturell mångfald kan ledas utifrån starka etiska grunder. Se filmen om What is going on? Inquiries into the contradictions of leading cultural diversity »