Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

Psykologiska teorier om två olika system i hjärnan som interagerar med varandra – det snabba intuitiva ”System 1” och det långsamma reflekterande ”System 2” – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Dock vet vi väldigt lite om hur, när och varför intuitivt beslutsfattande skiljer sig från mer analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Detta projekt syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med mätning av biologiska markörer och hjärnaktivitet. Se filmen om Deciding, fast and slow: How intuitive and reflective thinking influence economic decision-making »