Vanliga frågor

Vi rekommenderar alla som är intresserade av Ragnar Söderbergs stiftelse att läsa igenom de frågor och svar som finns på denna sida. Här svarar vi på de vanligast förekommande frågorna. Om du inte hittar svar på dina frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Hur ska jag söka?

Svar: Stiftelsen har tre ansökningsperioder år 2016. Se informationssida för respektive utlysning.

Svar: Nej, något rekommendationsbrev behöver aldrig skickas in. Däremot ska sökanden inom programmet Ragnar Söderforskare i medicin bifoga namnen på två referenspersoner. Sökanden inom ekonomi och postdoktorala forskare i rättsvetenskap ska bifoga en avsiktsförklaring från den tilltänkta anslagsförvaltande institutionen. Läs mer i ansökningsguiderna.

Svar: Nej. Dock ska sökande till postoktorala projekt inom rättsvetenskap skicka med länkar till avhandling och ev. övriga publikationer.

Svar: Nej, stiftelsen utgår ifrån Vetenskaprådets etiska riktlinjer: anslagsförvaltaren ansvarar för att forskning som bedrivs med medel från stiftelsen uppfyller de villkor och förutsättningar som anges i svensk lagstiftning. Sökande ska i projektbeskrivningen redovisa etiska frågor som projektet aktualiserar samt redogöra för hur de behandlas i forskningsarbetet.

För att citera Vetenskapsrådet: ”Du som sökande ansvarar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns. För viss forskning ska du se till att det finns godkännande av regional etikprövningsnämnd eller från djurförsöksetisk nämnd i den utsträckning som följer av lag och av regeringen utfärdade föreskrifter. Även andra tillståndskrav kan förekomma, till exempel för forskning om läkemedel, genmodifierade organismer eller joniserande strålning. Därutöver ska du se till att projektet (eller motsvarande) bedrivs enligt god forskningssed. Du och företrädaren för det förvaltande organet bekräftar ert ansvar då ni godkänner villkoren i bidragsbeslutet.”

(Jfr Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.)

Svar: Nej, symboler kan visas korrekt vid inskrivning, men sparas inte i fälten (förhandsgranska alltid din ansökan för att se om dina texter visas korrekt). Skriv exempelvis alfa eller beta. Skulle du behöva komplettera projektbeskrivning med matematiska formler eller diagram har du — som söker anslag inom ekonomi, medicin eller rättsvetenskap — möjlighet att i ansökningssystemet bifoga bilagor. Hänvisa då till bilagornas innehåll i projektbeskrivningen.

Svar: Den populärvetenskapliga sammanfattningen skall alltid vara skriven på svenska. Ansökan till Ragnar Söderbergforskare i medicin ska vara skriven på engelska. I de andra utlysningarna kan du välja svenska eller engelska.

Svar: Nej, du kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen innan du sänder in den.

Svar: Ragnar Söderbergs stiftelse använder ett web-baserat ansökningssystem och mottar endast ansökningar via detta system. Ansökningar som insändes på annat sätt skickas i retur till avsändaren. Läs de ämnesspecifika ansökningsguiderna med detaljerade anvisningar steg för steg om hur du ska söka.

Svar: Ragnar Söderbergforskare i medicin ska sökas för fem år. Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi ska sökas för fyra år. Projekt i rättsvetenskap kan sökas för ett till fyra år. Postodoktorala projekt i rättsvetenskap ska sökas för två år.

Svar: Ja. Stiftelsen rekommenderar inte att sökande arbetar på text direkt i systemet utan lokalt på egen dator och klistrar in texten först när den är färdig. Observera dock att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) försvinner vid inklistring av text. 

Notera även att olika program och system ibland använder olika teckenkodningar som standard. Antal inklistrade tecken från t.ex. Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller. Teckenbegränsade fält hugger av text när begränsat antal tecken överskrids. 
 
Förhandsgranska din ansökan innan du skickar in den, så att du är nöjd med hur den visas.

Vem kan söka?

Forskare som avlagt doktorsexamen kan söka medel för sin forskning. För specifika krav, se respektive utlysning. Du skall vara bosatt i Sverige; som svensk medborgare kan man även vara bosatt utomlands. Varje projekt skall ha en projektledare. 

Svar: För forskningsledare som vill avlöna forskare med stipendium gäller anslagsförvaltarens regler.

Svar: Det finns ingen övre åldersgräns för anslagsmottagare, dock medger stiftelsen inte full lön för anslagsmottagare som uppnått pensionsålder.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Svar: Ansökan lämnas utan avseende och skickas tillbaka.

Svar: När du lämnar in en ansökan återkommer du till ”Min sida”, på skärmen visas en bekräftelsetext och ansökan finns nu under fliken ”Inlämnade ansökningar”. Alla inkomna ansökningar får ett diarienummer. Stiftelsen rekommenderar att sökande noterar detta nummer för egen kännedom och som referens vid kontakt med kansliet.

Svar: Inskickad ansökan kan inte ändras av sökande.

Svar: Vänd dig i första hand till IT-personal på ditt lärosäte eller din organisation. Därefter om så behövs, via e-post till help@ragnarsoderbergsstiftelse.se

Svar: Läs i första hand frågor och svar på denna sida samt de ämnespecifika ansökningsguiderna. Finner du inget svar på dessa sidor, se svar på frågorna nedan.

Svar: Kontakta forskningssekreterare Åsa Jansson, aj @ ragnarsoderbergsstiftelse.se, tel. 0729-64 97 22 eller vd Kjell Blückert, kb @ ragnarsoderbergsstiftelse.se, tel. 0727-40 39 51.

Vad händer efter att jag har sökt?

Svar: Nej. En inskickad ansökan kan ses av dig och angivna projektdeltagare. Stiftelsen lämnar ut ansökningshandlingar till medarbetare och styrelsemedlemmar i Ragnar Söderbergs stiftelse, beredningsgruppsledamöter och till externa sakkunniga. Dessa ska inte lämna ansökan vidare till utomstående. Ragnar Söderbergs stiftelse publicerar information om samtliga beviljade anslag på hemsida och i årsberättelse. Informationen inbegriper projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning. Denna information kommer också att vidareförmedlas till databasen SweCRIS (Sweden ScienceNet).

Svar: Ragnar Söderbergs stiftelse betalar ut anslag efter rekvisition. Skriftligt besked med villkor och anvisningar om hur anslaget skall rekvireras sänds ut per post till alla sökande som beviljats anslag. Större och fleråriga anslag kan komma att betalas ut portionsvis. Se respektive beviljningsbrev.

Svar: När ett anslag beviljas publiceras den på stiftelsens hemsida, tillsammans med projektledarens namn, projekttitel, beviljat belopp och anslagsförvaltare. Denna information kommer också att vidareförmedlas till databasen SweCRIS (Sweden ScienceNet).

Svar: Ragnar Söderbergforskare i medicin presenteras på stiftelsens hemsida i oktober, och Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi respektive rättsvetenskap presenteras i april. Sökande som beviljats anslag får ett skriftligt beviljningsbrev som innehåller villkor och anvisningar för användning och rekvisition av anslaget. Avslag meddelas på ”Min sida” där ansökan gjorts och per e-post.  

Svar: Sakkunniga är anonyma tills beslut om anslag är fattade. Läs om förra årets sakkunniga här

Svar: Läs om ansökningsprocessen på respektive ämnes informationssida och i ansökningsguiderna.

Vilka regler gäller för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader?

Direkta kostnader 
Man kan söka lönemedel (inkl. LKP), direkta kostnader i form av viss utrustning (ej kontors- eller datautrustning, ej litteratur), resor för projektets genomförande (exempelvis arkivresor, dock ej resor till konferenser). Sådana direkta kostnader anges under posten ”Övriga kostnader” i budgetfältet för ansökan. Läs mer i ansökningsguiderna.

Indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
Stiftelsen beviljar bidrag för dessa kostnader enligt följande policy.

Svar: Stiftelsen beviljar bidrag för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader enligt följande policy. Stiftelsen kommer att följa upp hur förvaltningen av anslaget hanteras på lärosätet.

Frågor om ansökningssystemet

Svar: Ja. Stiftelsen rekommenderar inte att sökande arbetar med text direkt i systemet utan lokalt på egen dator och klistrar in texten först när den är färdig. Observera dock att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) försvinner vid inklistring av text.  Notera även att olika program och system ibland använder olika teckenkodningar som standard. Antal inklistrade tecken från t.ex. Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller. Teckenbegränsade fält hugger av text när begränsat antal tecken överskrids. 

Förhandsgranska din ansökan innan du skickar in den, så att du är nöjd med hur den visas.

Om ansökan är ofullständig går den i vissa fall inte att skicka in. Om vissa delar saknas eller är minimalt utförda lämnas ansökan utan avseende. Se de ämnesspecifika ansökningsguiderna för vad som krävs i en ansökan.

Svar: Anslaget ska förvaltas av din arbetsgivare vars säte i enlighet med stiftelsens stadgar ska vara i Sverige. Prefekten vid din institution eller motsvarande chef skall godkänna att anslaget kan förvaltas med de villkor som anges i beslutsbrev från stiftelsen. Anslagsförvaltare får inte vara ett aktiebolag.

Svar: Olika program och system använder ibland olika teckenkodningar som standard. Antal inklistrade tecken från t.ex. Word (Windows Latin 1) beräknas annorlunda av systemet (UTF-16). Det är systemets teckenbegränsning som gäller.

Svar: Skicka ett mail till hjalp @ ragnarsoderbergsstiftelse.se. Vänligen uppge namn på anslagsförvaltaren samt organisationsnumret ifråga.

Svar: Om du väljer ”Annat” bör ett underliggande fält öppnas, där det står ”Namnge annat”. Pröva att klicka på detta fält. Du bör nu kunna namnge posten ”Annat” samt ange kostnaden i kolumnen intill. Pröva sedan att spara. Glöm ej att specificera kostnaden i projektbeskrivningen.

Svar: Valen du gör gällande ämnesområde och anslagsperiod i steg 1–2 anpassar ledtexter och formulärfält i steg 3–6. Från steg 3 får du möjlighet att hoppa mellan steg för att arbeta på dem i icke-kronologisk följd. Hoppar du över ett steg kommer ändringar i steget inte att sparas. Du kan dock komma vidare till nästa steg genom att fylla i och spara provisorisk information. 

En ansökan är redigerbar tills du aktivt väljer att lämna in den i sista steget. Använd inte din webbläsares pilar för att byta steg, utan använd de orangea knapparna i systemet. Förhandsgranska alltid din ansökan innan du skickar in den, så att du är nöjd med hur den visas.

Svar: Antal år i budgeten skapas utifrån de anslagsdatum du angett i Steg 3. Fyller du inte i kostnader för samtliga år verkar det som om ansökan är ofullständig och systemet försöker göra dig uppmärksam på detta. Du kan därför inte backa eller gå vidare.

Lösning: Fyll i provisorisk information för det felaktiga budgetåret, återvänd till Steg 3 – ”Sammanfattning” och korrigera anslagets datum. Det felaktiga budgetåret kommer då att försvinna under steg 5 - ”Budget”.

Svar: Läs de ämnesspecifika ansökningsguiderna. Räkna inte med indirekta kostnader och direkta lokalkostnader i budgetfältet. Beräkning av dessa avgifter görs av stiftelsen utifrån angivna arbetstider i projektet. Se stiftelsens policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader.

Svar: Nej. Risken är stor att vi inte kan ta del av bilagan efter inlämnande.

Svar: Kontrollera att fältet är ifyllt enligt anvisningarna. Varje fält föregås av en ledtext till hjälp. Kontrollera även att din webbläsare är uppdaterad till senaste version, att Javaskript är aktiverat samt att webbläsaren tar emot så kallade Cookies. Kontakta i första hand IT-service på ditt lärosäte eller din organisation om du behöver teknisk hjälp med webbläsaren. Prova även att att arbeta från en annan dator om tillgång finns.

För att veta vilken webbläsare du har och testa andra webbläsare kan du besöka Google:s sida www.whatbrowser.org
 
Vi har haft goda resultat av att använda ansökningssystemet med uppdaterade versioner av följande webbläsare:

Chrome (Alla versioner)
Explorer (Version 9 och högre)
Firefox (Version 3 och högre) 
Opera (Version 8 och högre)
Safari (Version 4 och högre.

Svar: Verifieringsmejlet lämnar vår server inom någon sekund efter det att registreringen av kontot gått igenom. Normalt ska mejlet vara framme i din inkorg inom några minuter, men lokala filter kan fördröja mottagandet eller eventuellt sortera mejlet in i din skräppostmapp eller papperskorg. Försök inte att skicka ett nytt verifieringsmejl direkt, utan sök istället igenom dina e-postmappar efter ett meddelande från info@ragnarsoderbergsstiftelse.se med en ämnesrad som innehåller "Välkommen" och ditt namn. 

Kontakta i första hand IT-personal på ditt lärosäte om mejlet inte kommit fram inom två timmar, problemet är sannolikt lokalt. I andra hand, om problemet mot förmodan kvarstår, skicka ett mejl till help@ragnarsoderbergsstiftelse.se.

Du kan skriva ut din ansökan på två sätt:

  1. Ladda ner ansökan som pdf-dokument för att skriva ut den lokalt. Du kan ladda ner en förhandsgranskning av ansökan i Steg 7 (innan inlämning). Efter inlämning kan du ta del av ansökan med tillhörande bilagor under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida” . För att öppna pdf-dokument krävs en pdf-läsare som Adobe Reader, som kan hämtas gratis här (extern länk).
  2. Skriva ut webbsidan. Notera dock att utskriften av webbsidan påverkas av webbläsare och dina lokala utskriftsinställningar.Om du får problem med utskriften, kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till senaste version, att den har Javascript aktiverat, samt att utskriften sker i A4 storlek (via utskriftsinställningar). Pröva ev. att skriva ut ansökan från en annan webbläsare. 

Kontakta i första hand IT-service på ditt lärosäte eller din organisation om du behöver teknisk hjälp med webbläsaren. Prova även att att arbeta från en annan dator om tillgång finns. Vi har haft goda resultat av att använda systemet med uppdaterade versioner av följande webbläsare:

  • Chrome (Alla versioner)
  • Firefox (Version 3 och högre) 
  • Internet Explorer (version 9 och högre)
  • Safari (Version 4 och högre) 
  • Opera (Version 8 och högre)

För att veta vilken webbläsare du har och testa andra webbläsare kan du besöka Google:s sida www.whatbrowser.org

Vad kan jag söka?

Svar: Stiftelsen är i enlighet med sina stadgar fri att bevilja vissa anslag till forskning utanför sina kärnområden. Övriga anslag kan från och med år 2014 inte sökas. Stiftelsen kan bevilja sådana anslag utan föregående ansökan.

Svar: Ja, men sannolikheten för att erhålla anslag för ett nytt parallellt projekt minskar.

Svar: Inom programmet Ragnar Söderbergforskare i medicin finansieras femåriga projekt på totalt upp till 7 miljoner kronor exkl indirekta kostnader och lokalkostnader. Ragnar Söderbergprojekten i ekonomi finansieras i högst fyra år med totalt maximalt 7 miljoner kronor exkl indirekta kostnader och lokalkostnader. För de rättsvetenskapliga utlysningarna har stiftelsen ingen övre eller nedre beloppsgräns. Se tidigare beviljade anslag för en indikation om hur stora anslag stiftelsen kan/brukar bevilja.

Stiftelsen ska, som det sägs i stadgarna, finansiera ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. För närvarande har stiftelsen följande utlysningar:
Ekonomisk vetenskap
Medicinsk vetenskap
Rättsvetenskap postdoktor
Rättsvetenskap projekt 
Swedish Foundations' Starting Grant

Frågor om uppföljning

Svar: 
För anslag beviljade från och med 2010
Alla anslag skall avrapporteras till stiftelsen senast ett år efter den i beviljningsbrevet angivna anslagsperioden. Slutrapportering sker via ansökningssystemet och kan nås antingen via en gul liten ruta i högra hörnet på startsidan eller via länken "logga in" längst ner på startsidan. Läs om uppföljning och rapportering under respektive ämnes informationssida.

För anslag som beviljats till och med 2009
Se beviljningsbrev.

Svar: Genom att minst två exemplar av den tryckta publikationen skickas in till stiftelsen. För tryckningsanslag beviljade fr.o.m. 2010 bekräftar kansliet mottagandet av inkommen publikation i kolumnen ”Slutrapport”, under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida”.

Svar: Slutrapporter granskas av stiftelsen och frågor om omdisponering och dylikt behandlas. Stiftelsen godkänner sedan rapporten eller tar kontakt med anslagsmottagaren vid behov. Slutrapporterna utgör en grund för stiftelsens arbete kring uppföljning och utvärdering av anslagsverksamheten. Läs om uppföljning och rapportering på respektive ämnes informationssida.

Svar: Se respektive ämnes informationssida under rubriken ”Uppföljning och rapportering”.