Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser för tredje året forskningsanslag till akademiskt yngre forskare som samarbetar i projekt och bildar nyskapande mindre forskningsmiljöer. Ansökningsperioden för 2015 är 22 oktober – 1 december (kl. 15.00).

For information in English, please click here.

 

Utlysningsinformation

Ansökan
Ansökningsperiod: 22 oktober – 1 december (kl. 15.00) 2015.

Ansökan görs i stiftelsens ansökningssystem via hemsidan. För detaljerad information, se ansökningsguiden och vanliga frågor.

Kvalifikationer
Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning. Ragnar Söderbergs stiftelse vill stödja nyskapande mindre forskningsmiljöer och utlyser därför medel till cirka 3–5 forskare som samarbetar i ett integrerat projekt. Den huvudsökande skall ha disputerat i nationalekonomi eller företagsekonomi, men forskare i gruppen kan även komma från andra discipliner. Forskarna kan finnas vid ett eller flera lärosäten. Projektet skall inte vara en direkt fortsättning på ett tidigare projekt. Alla de i ansökan upptagna forskarna ska:

 • ha avlagt doktorsexamen i perioden 2004–2014, (vid föräldraledighet, längre sjukskrivning, militärtjänstgöring kan denna period utvidgas med frånvarons längd upp till två år, 2002–2014),
 • vara eller kunna bli anknutna till ett svenskt universitet eller forskningsinstitut.

För att projektet skall integreras vid den anslagsförvaltande institutionen skall en kort så kallad ”avsiktsförklaring” bifogas ansökan. I detta brev skall prefekt eller motsvarande chef beskriva hur forskningsprojektet och dess deltagare är integrerade i eller kommer att kunna integreras i institutionens verksamhet med avseende på undervisning, handledning, administration och annat utvecklingsarbete.

Anslagets omfattning
Beviljat forskningsanslag inkluderar finansiering i högst 4 år om maximalt 7 miljoner kr (exkl. indirekta kostnader och lokalkostnader). Under projekttiden kan ytterligare medel sökas för workshop, arrangemang av konferens och publicering. Anslaget kan finansiera:

 • lönemedel för sökande (maximalt 50% för sökande med tillsvidareanställning),
 • löneutrymme för forskningsassistent med preciserade uppgifter (ej doktorand eller administratör),
 • kostnader för internationella gästforskare under kortare period,
 • kostnader för projektdeltagares vistelse vid utländskt universitet/forskningsinstitut,
 • kostnader för insamlande av material, enskilda forskares konferensresor (ej datorer eller litteratur).

Indirekta kostnader finansieras i enlighet med stiftelsens policy som baseras på deltagarnas aktivitet i projektet, se policy för omkostnader. Forskare med doktorsexamen från 2003 eller tidigare samt doktorander kan delta i projektet men inte finansieras av dessa medel. Anslaget kan användas från 1 juli 2016.

Bedömning
Huvudkriterier vid bedömning är ansökans vetenskapliga kvalitet, forskarnas meriter och potential samt det mervärde som skapas genom forskarnas samarbete.

Ansökningarna bereds i två grupper (NEK respektive FEK) med tre sakkunniga i varje grupp. De sakkunniga är anonyma för varandra och för de sökande. De betygsätter och kommenterar de inkomna ansökningarna, vilka sedan i nästa steg diskuteras av de sakkunniga tillsammans. Resultaten av denna beredning är en rankning som tillställs styrelsen. Med rankningslista som underlag kommer två sakkunniga tillsammans med styrelsen att intervjua ett antal av projekten.

Beslut
Styrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om beviljning. Sökande som beviljats anslag får ett skriftligt beviljningsbrev som innehåller villkor och anvisningar för användning och rekvisition av anslaget. Beviljade Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi presenteras också på stiftelsens hemsida. Avslag meddelas på ”Min sida” där ansökan gjorts och per e-post.

Viktiga datum

 • maj 2015 Utlysningen kungörs
 • augusti 2015 Anvisningar läggs ut på hemsidan
 • 22 oktober 2015 Ansökningssystemet öppnar
 • 1 december 2015 Ansökningssystemet stänger
 • 17 mars 2016 Intervjuer äger rum i centrala Stockholm
 • april 2016 Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi presenteras
 • 28 april 2016 Event för årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi

Mikromiljöer

Ragnar Söderbergs stiftelse introducerade år 2013 efter en omfattande dialog med forskarsamhället en ny utlysning, Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Vi fick in många ansökningar med hög kvalitet, vilket får oss att tro att utlysningen svarar mot ett behov i forskarsamhället, och därför fortsätter vi 2015 på samma sätt som förra året.

En av de professorer som då deltog i våra dialoger talade om vikten av ”mikromiljöer”. Vi som har läst umeåsociologen Stefan Svallfors bok Kunskapens människa kommer ihåg formuleringen ”för många av de ledande forskarna är gruppen eller teamet en så självklar referenspunkt att de nästan inte förstår att det kan vara på något annat vis”. I den svenska finansieringen av ekonomiska vetenskaper ser vi flera aktörer som inriktar sig mot yngre forskare. Vi ser också att en vanlig form för beviljning hos alla finansiärer är enpersonersprojekt. Vi har därför valt att rikta oss till inte bara till de akademiskt yngsta utan till mellangenerationen av forskare. Vi vill även uppmuntra att forskare söker sig samman i mindre grupper, tvärvetenskapliga om forskningsuppgifterna inbjuder till det.

I denna utlysning begär vi en avsiktsförklaring från de institutioner/institut som forskarna skall verka vid. No man is an island. Även om de vetenskapliga idéerna, forskarnas potential och mervärdet med forskargruppens sammansättning är de viktigaste kriterierna i bedömningsprocessen, är det också betydelsefullt att forskarna bereds en god plats i universitetens forskningsmiljöer. Vi vill att prefekternas godkännande skall vara ett aktivt välkomnande av projektet, inte bara ett godkännande av nivån på de indirekta kostnaderna.

– Stiftelsen välkomnar alla som uppfyller kriterierna att söka och tror att vår noggranna sakkunnigprocess har sitt värde, så att de anslagsmottagare som vi identifierar också kommer att finna sin självklara plats vid universitetens institutioner utan nomineringsförfarande. Kvaliteten hos de utvalda kommer säkert att göra Ragnar Söderbergforskarna i ekonomi attraktiva som forskarkolleger, säger Kjell Blückert, vd i Ragnar Söderbergs stiftelse.

Uppföljning och rapportering

Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Från och med anslagsomgången 2010 genomförs uppföljning med hjälp av vårt elektroniska ansökningssystem. Senast ett år efter anslagsperiodens slut, skall en slutrapport skickas in via ett webbaserat formulär. Det finns flera syften till att stiftelsen begär in en slutrapport. För det första upprätthålls förtroendet mellan forskarsamhället, anslagsmottagarna och stiftelsen genom att en avstämning sker vid projekttidens slut beträffande ekonomi och uppnådda forskningsresultat. Eventuella återstående medel skall återsändas till stiftelsen eller, med stiftelsens godkännande, omdisponeras. För det andra har rapporten också ett informativt syfte. Den populärvetenskapliga sammanfattningen av uppnådda resultat fogas till den korta projektsammanfattning som publicerats vid beviljningstillfället på hemsidan. En insänd slutrapport är i princip en förutsättning för att erhålla nya projektmedel från stiftelsen.

Läs mer om uppföljning och rapportering här.