Artiklar
19 augusti 2014

Stadgeändringar

Ragnar Söderbergs stiftelse hade fram till år 2010 ett gemensamt kansli med Torsten Söderbergs Stiftelse och en i första hand gemensam anslagsbeviljning. Under den senaste tiden har Ragnar Söderbergs stiftelse utvecklat sin verksamhet i egen riktning, vilket har gjort det naturligt att samarbetet med Torsten Söderbergs Stiftelse avslutats.

Stiftelsestadgar ska liksom grundlagar inte vara lätta att ändra. De skyddar grundläggande värden och idéer. En stiftelses stadgar har till uppgift att bevara donators ursprungliga intentioner. Samtidigt är förändring möjlig. När man kommit till en punkt då verkligheten avviker allt för mycket från kartan, behöver kartbilden ritas om. Förändring behövs för att bevara en ursprunglig intention, när verkligheten förändras på ett sätt som inte kunde förutses.

Ragnar Söderbergs stiftelse har fram till år 2010 haft ett gemensamt kansli med Torsten Söderbergs Stiftelse och en i första hand gemensam anslagsbeviljning. Sedan 2011 har Ragnar Söderbergs stiftelse i samverkan med forskarsamhället drivit ett idéarbete för att utveckla sina anslagsformer. Detta arbete har fått till resultat att stiftelsen lanserat nya utlysningar och beviljat fler och fler anslag i egen regi. Stiftelsen har nu beslutat att gå sin egen väg och därför uppdaterat sina stadgar med utgångspunkt i nya arbetssätt och avslutat sitt samarbete med Torsten Söderbergs Stiftelse.

De förändringar som Ragnar Söderbergs stiftelse gjort påverkar det sätt på vilket stiftelsen förverkligar sitt ändamål – men inte ändamålet i sig. När stiftelsen en gång grundades, fanns hos donatorn Ragnar Söderberg en tanke om att han och hans bror Torsten skulle grunda en gemensam stiftelse. Så blev inte fallet. I stället skapades två separata stiftelser och en konstruktion med en praktisk administrativ samverkan dem emellan. Det är denna samverkan som nu upphört. Anledningen till denna förändring är att styrelserna för de båda stiftelserna har velat gå olika vägar för att driva sina verksamheter.

Ragnar Söderbergs stiftelse har varit angelägen om att tillskapa mer fokuserade utlysningar med tydliga utlysningskriterier. Vi har utvecklat ett beredningsförfarande i flera steg och med fler sakkunniga för att säkerställa att vi ger anslag till de främsta forskarna i varje utlysning. Vi har avvecklat stipendiefinansieringen som huvudfinansieringssätt för att skapa en tryggare tillvaro för forskarna.

För att få inspiration till förnyelse och för att stämma av våra idéer har vi en tätare dialog med forskarsamhället. Dessa kontakter ger oss tillförsikt även i det fortsatta förändringsarbetet.

Kjell Blückert, vd

 

Vilken betydelse får stadgeändringarna?
– Det administrativa samarbetet som de båda stiftelserna haft är nu avslutat.
– Stiftelsen beviljar endast egna anslag.
– Stiftelsernas gemensamma donationsprofessurer finns kvar, men inga nya kommer att inrättas.
– Beteckningarna ”Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser” respektive “de Söderbergska stiftelserna” används ej längre.
– I samarbete med forskarsamhället kommer Ragnar Söderbergs stiftelse att fortsätta med att vidareutveckla sina utlysningar, och tillskapa nya, för att finna och finansiera framtidens främsta forskare.